Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα παρακάτω μεταπτυχιακά μαθήματα. Το βαθμολογικό

σύστημα έχει ως εξής : A για «Άριστα», B για «Πολύ καλά», C για «Καλά», D για «Αποτυχία».

 

·       Κρυπτογραφία (Βαθμός : Α)

 

·       Άλγεβρα ΙΙ – Θεωρία Galois (Βαθμός: Α)

 

·       Κωδικοποίηση (Βαθμός : Α)

 

·       Θεωρία Αριθμών (Βαθμός : Α)

 

·       Υπολογισιμότητα (Βαθμός : Α)

 

·       Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα (Βαθμός : Α)

 

·       Μιγαδική Ανάλυση (Βαθμός : Α)

 

·       Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις (Βαθμός : Β)

 

Με τα παραπάνω μαθήματα ολοκληρώθηκε το κομμάτι εκείνο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών που αφορούσε τα μαθήματα.