ΜΕΜ 100 Αναλυτική Γεωμετρία και Μιγαδικοί Αριθμοί


Η ιστοσελίδα του μαθήματος βρίσκεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Κρήτης, στη διεύθυνση https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=1200
Μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο του μαθήματος ως "επισκέπτης", αλλά για να συμμετάσχετε στο μάθημα και να απαντήσετε στα quiz πρέπει να εγγραφείτε, χρησιμοποιώντας το ιδρυματικό username.Τρόπος αξιολόγησης του μαθήματος.

Η τελική εξέταση του μαθήματος θα είναι με θέματα ανάπτυξης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην τελική εξέταση, τόσο στην περίοδο Ιανουαρίου όσο και στην περίοδο Σεπτεμβρίου, είναι η τακτική αποστολή απαντήσεων στα ηλεκτρονικά quiz. Εάν δεν έχετε απαντήσει τουλάχιστον 8 από τα 12 quiz που θα αναρτηθούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, δεν μπορείτε να συμμετάσχετε στην εξέταση.

Εάν δεν ικανοποιείται αυτή η προϋπόθεση, δεν θα διορθωθεί το γραπτό σας. ΔΕΝ θα γίνει καμμία εξαίρεση, ούτε θα δοθεί δεύτερη ευκαιρία εάν δεν συμπληρώσετε τα οκτώ quiz μέχρι το τέλος του εξαμήνου.Τρόπος διδασκαλίας μαθήματος.

Κάθε εβδομάδα θα γίνονται δύο διαλέξεις, στις οποίες θα παρουσιάζονται οι νέες έννοιες, τεχνικές, παραδείγματα, κλπ. Παράλληλα θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα οι σημειώσεις που αντιστοιχούν στη διάλεξη ή άλλο υλικό. Θα πρέπει μέχρι το επόμενο εργαστήριο προβλημάτων να διαβάσετε τις σημειώσεις και να ασχοληθείτε με τις δραστηριότητες. Στο εργαστήριο, την επόμενη εβδομάδα, θα λύσετε προβλήματα σχετικά με τα θέματα της διάλεξης. Στην ώρα ασκήσεων, θα συζητηθούν τα προβλήματα του εργαστηρίου, και ότι δυσκολίες αντιμετωπίσατε. Τέλος, θα πρέπει να απαντήσετε στο quiz της εβδομάδας.

Εάν δεν μπορείτε να παρευρίσκεστε τακτικά στις διαλέξεις και τα εργαστήρια, για λόγους οικονομικούς, επαγγελματικούς ή άλλους, μπορείτε να παρακολουθήσετε αρκετά ικανοποιητικά το μάθημα μέσω της ιστοσελίδας, και ηλεκτρονικής επικοινωνίας με το διδάσκοντα όταν χρειάζεται. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τακτική, τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση, ενασχόληση με αυτό, για να διαβάζετε τις σημειώσεις, να ασχολείστε με τις δραστηριότητες και τα φυλλάδια προβλημάτων, και να απαντάτε στο εβδομαδιαίο quiz.Διδάσκων: Χρήστος Κουρουνιώτης
Γραφείο: Γ205
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: chrisk@uoc.gr
Ώρες Γραφείου: Δευτέρα, 11-12 και Πέμπτη, 10-11