ΜΕΜ 106 Γραμμική Άλγεβρα Ι


Η ιστοσελίδα του μαθήματος βρίσκεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Κρήτης, στη διεύθυνση https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=1580
Μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο του μαθήματος ως "επισκέπτης", αλλά για να συμμετάσχετε στο μάθημα και να απαντήσετε στα quiz πρέπει να εγγραφείτε, χρησιμοποιώντας το ιδρυματικό username.Τρόπος αξιολόγησης του μαθήματος.

Η τελική εξέταση του μαθήματος θα είναι διαφορετική για τα δύο τμήματα. Λεπτομέρειες θα ανακοινώσουν οι διδάσκοντες. Δεν επιτρέπεται να δώσετε την εξέταση σε άλλο τμήμα από αυτό στο οποίο αντιστοιχεί το επώνυμό σας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην τελική εξέταση, και για τα δύο τμήματα, τόσο στην περίοδο Ιουνίου όσο και στην περίοδο Σεπτεμβρίου, είναι η τακτική αποστολή απαντήσεων στα ηλεκτρονικά quiz. Στόχος σας πρέπει να είναι να απαντήσετε όλα τα quiz.
Εάν δεν έχετε απαντήσει τουλάχιστον 8 από τα 12 quiz που θα αναρτηθούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, δεν μπορείτε να συμμετάσχετε στην εξέταση. Εάν δεν ικανοποιείται αυτή η προϋπόθεση, δεν θα διορθωθεί το γραπτό σας. ΔΕΝ θα δοθεί δεύτερη ευκαιρία εάν δεν συμπληρώσετε τα οκτώ quiz μέχρι το τέλος του εξαμήνου.
Τρόπος διδασκαλίας μαθήματος.

Κάθε εβδομάδα θα γίνονται δύο διαλέξεις, Δευτέρα 9-11 και Παρασκευή 1-3, στις οποίες θα παρουσιάζονται οι νέες έννοιες, τεχνικές, παραδείγματα, κλπ. Παράλληλα θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα οι σημειώσεις που αντιστοιχούν στη διάλεξη ή άλλο υλικό. Θα πρέπει μέχρι το εργαστήριο προβλημάτων, την επόμενη Τρίτη, 9-11 ή 11-1, να διαβάσετε τις σημειώσεις και να ασχοληθείτε με τις δραστηριότητες. Στο εργαστήριο θα λύσετε προβλήματα σχετικά με τα θέματα της διάλεξης. Τέλος, θα πρέπει να απαντήσετε στο quiz της εβδομάδας.
Εάν δεν μπορείτε να παρευρίσκεστε τακτικά στις διαλέξεις και τα εργαστήρια, για λόγους οικονομικούς, επαγγελματικούς ή άλλους, μπορείτε να παρακολουθήσετε αρκετά ικανοποιητικά το μάθημα μέσω της ιστοσελίδας, και ηλεκτρονικής επικοινωνίας με το διδάσκοντα όταν χρειάζεται. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τακτική, τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση, ενασχόληση με αυτό, για να διαβάζετε τις σημειώσεις, να ασχολείστε με τις δραστηριότητες και τα φυλλάδια προβλημάτων, και να απαντάτε στο εβδομαδιαίο quiz.Διδάσκων: Χρήστος Κουρουνιώτης
Γραφείο: Γ205
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: chrisk@uoc.gr
Ώρες Γραφείου: Δευτέρα, 11-12 και Πέμπτη, 12-1