Βιντεοσκοπημένα Μαθήματα 11ης Εβδομάδας



Μετρικοί χώροι (Εισαγωγή) (32 λεπτά)

Μετρικές στον R^d (23 λεπτά)

Μετρικές σε χώρους ακολουθιών (32 λεπτά)

Μετρικές σε χώρους συναρτήσεων (19 λεπτά)

Σύγκλιση σε μετρικούς χώρους (59 λεπτά)

Οριακά σημεία και κλειστά σύνολα (60 λεπτά)

Ασκήσεις (Μέρος Α) (41 λεπτά)

Ασκήσεις (Μέρος Β) (63 λεπτά)