.

Γενικές Πληροφορίες

Επιγραμματικά, στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε με μεθόδους για προβλήματα συνοριακών και αρχικών-συνοριακών τιμών διαφορικών εξισώσεων με μερικές παραγώγους.
Στο μάθημα θα μελετήσουμε τα εξης θέματα:
(1) Αρχές διατήρησης. Ολοκληρωτικές και διαφορικές μορφές εξισώσεων. Παραδείγματα ΜΔΕ.
(2) Απλές μέθοδοι πεπερασμένων διαφορών για το πρόβλημα δυο σημείων
(3) Μέθοδοι πεπερασμένων στοιχειων
(4) Μεθοδοι πεπερασμένων διαφορων και πεπερασμένων στοιχείων για δυναμικές ΜΔΕ.
Στο μάθημα δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην κατασκευή και την μελέτη των προσεγγιστικών μεθόδων.

Βιβλιογραφία/Αναφορές:

Εκτεταμένο υλικό, βιβλιογραφία και διαφάνειες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του μαθήματος το οποίο εδίδαξε ο Μ. Πλεξουσάκης το 2018. Η ύλη του μαθήματος έχει πολλά κοινά (αλλά και κάποιες διαφορές) με το τωρινό μάθημα.

Μ. Πλεξουσάκης και Π. Χατζηπαντελίδης, "Αριθμητική επίλυση μερικών διαφορικών εξισώσεων"

Γ.Δ. Ακρίβης και Β.Α. Δουγαλής., "Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων", Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2006.

Βιβλία σχετικά με το Μάθημα στο Διαδίκτυο

Διδάσκων:

Χαραλαμπος Μακριδακης
Γραφείο: B-314
Τηλέφωνο: 2810 393 726
email: makr at uoc gr

Υλικό και σύνδεσμοι για διδασκαλία εξ' αποστάσεως

  • Στον ιστότοπο https://padlet.com/ θα αναρτάται το υλικό του μαθήματος σε μορφή blog. Οι αναρτήσεις θα περιέχουν αρχεία PDF, video, σχόλια και οδηγίες. Παράλληλα θα λειτουργεί ιστότοπος αποριών. Οι σύνδεσμοι θα σταλούν στο ιδρυματικό σας email.

    ***Για την εξέταση του μαθήματος απαιτείται η συμπλήρωση φόρμας η οποία έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο https://padlet.com/ του μαθήματος. Η υποβολή της φορμας θα πρέπει να γίνει έως τις 30/05/2021.

    Βαθμολόγηση

    Βαθμός Μαθήματος : 70% Τελικό Διαγώνισμα, 30% Εργαστηριο

    Εργαστήριο : Παράδοση και εξέταση εργαστηριακών ασκήσεων (Θα ανακοινωθούν αργότερα). Είναι δυνατόν να αναγνωρισθεί ο βαθμός του εργαστηρίου από προηγούμενα έτη.