Γενικές Πληροφορίες

Ώρες Μαθήματος:

Δευτέρα
Τετάρτη
17:00-19:00, ΡΑ 203
17:00-19:00, ΡΑ 203

Διδάσκοντες:

Ιωάννης Τόλλης
Γραφείο: Γ201, Λευκά Κτίρια
email: tollis at csd uoc gr
         Μενέλαος Καραβέλας
Γραφείο: Θ-308Γ
email: mkaravel at tem uoc gr

Διδακτικό Υλικό:

  • Mark de Berg, Marc van Kreveld, Mark Overmars, Otfried Schwarzkopf. Computational Geometry: Algorithms and Applications, 2nd edition, Springer.

Αντικείμενο Μαθήματος:

Εισαγωγή στην αλγοριθμική γεωμετρία. Αναζήτηση σε χώρους μεγάλης διάστασης. Γεωμετρικά γραφήματα και υπεργραφήματα. Εντοπισμός σημείου. Κυρτά περιβλήματα. Διαγράμματα Voronoi. Τριγωνοποιήσεις και Τριγωνοποιήσεις Delaunay. Τομές. Διατάξεις. Γεωμετρικές δομές δεδομένων. Σχεδιασμός κίνησης ρομπότ. Γραφήματα ορατότητας. Υλοποίηση γεωμετρικών αλγορίθμων και αντίστοιχες εργαστηριακές ασκήσεις.

Σχετική Βιβλιογραφία:

  • Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, and Cliff Stein, Introduction to Algorithms, 2nd Edition, MIT Press, 2001.
  • Joseph O'Rourke, Computational Geometry in C, 2nd Edition, Cambridge University Press, 2001.
  • Franco P. Preparata, Michael I. Shamos, Computational Geometry: An Introduction, Springer, 1993.
  • Ketan Mulmuley, Computational Geometry: An Introduction Through Randomized Algorithms, Prentice Hall, 1998.
  • Jean-Daniel Boissonnat, Mariette Yvinec, H. Brönnimann (translator), Algorithmic Geometry, Cambridge University Press, 2001.