ΤΕΜ281: θεωρία Ρευστών

Χειμερινό εξάμηνο 2017 - 2018


Γενικές πληροφορίες

Ωρες μαθήματος: Δευτέρα 13:00-15:00
Τετάρτη 13:00-15:00
Ωρες γραφείου: Δευτέρα 11:00-13:00
Τετάρτη 11:00-13:00
email: nefrem at uoc.gr

Το μάθημα θα διεξαχθεί εξ' αποστάσεως με σύγχρονο τρόπο (θα διεξάγονται δύο διαλέξεις κάθε εβδομάδα). Στις ανακοινώσεις που υπάρχουν στην σελίδα του μαθήματος στο elearn του Πανεπιστημίου Κρήτης υπάρχουν πληροφορίες που αφορούν την εγγραφή σας στο Microsoft Teams μέσω του οποίο θα διεξάγονται οι διαλέξεις.

Ύλη

Ασκήσεις

Ασκήσεις γίνονται δεκτές μόνο όταν είναι εμπρόθεσμες. Σε περίπτωση κολλήματος όσον αφορά την έγκαιρη παράδοση κάποιας σειράς ασκήσεων, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον διδάσκοντα.


Αξιολόγηση

Ο τελικός βαθμός (\(B\)) υπολογίζεται ως εξής: \(T\): βαθμός τελικής εξέτασης, \(A\): βαθμός ασκήσεων, και $$ B = \left\{ \begin{array}{cc} \max(0.1A+0.9T,T) & T\ge5 \\ T & T<5 \end{array} \right. $$

Στον βαθμό της εξέτασης του Σεπτεμβρίου δεν θα υπολογισθούν οι ασκήσεις.

Βιβλιογραφία

Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία:

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία:

Διαδικτυακοί σύνδεσμοι