Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  1. Γ. Ακρίβης, Β. Δουγαλής, Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
  2. W. Cheney and D. Kincaid, Numerical Mathematics and Computing, Brooks/Cole Publishing Co.
  3. G. Forsythe, M. Malcolm and C. Moler, Αριθμητικές μέθοδοι και προγράμματα για μαθηματικούς υπολογισμούς, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
  4. G. Hammerlin and K. Hoffmann, Numerical Mathematics, Springer-Verlag
  5. C. Moler, Numerical computing with MATLAB, SIAM
  6. Suli and Mayers, An introduction to Numerical Analysis, Cambridge University Press
  7. L. R. Scott, Numerical Analysis, Princeton University Press