Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 

  • Χ. Κουρουνιώτης, Γραμμική Άλγεβρα Ι (Σημείωσεις)

  • Γ.Δ. Ακρίβης και Β.Α. Δουγαλής, Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2009. 

  • Ν. Μισυρλής, Αριθμητική Ανάλυση, Αθήνα, 2009.

  • G. Golub and C. van Loan, Matrix Computations, 4th Ed., Johns Hopkins U. Press 2013. 

  • L. N. Trefethen and D. Bau III, Numerical Linear Algebra (SIAM, 1997). 

  • I. Ipsen, Numerical Matrix Analysis, SIAM, 2009.