Ευκλείδεια Γεωμετρία (Μ2811/M207/MEM203)

Χειμερινό εξάμηνο 2017-18

Διδασκαλία:    Π. Πάμφιλος (pamfilos at math.uoc.gr)

Βαθμολογία

Θα δοθεί:   μία πρόοδος στη μέση του εξαμήνου και μία τελική εξέταση.

 

 

Βιβλίο

Το μάθημα βασίζεται στο βιβλίο μου
Γεωμετρικόν.
Μέχρι να διατεθεί το βιβλίο από τον Εύδοξο,
τα δύο πρώτα κεφάλαια του βιβλίου μπορεί να ληφθούν από εδώ.
Μέρος της ύλης περιέχεται επίσης στις σημειώσεις
Γεωμετρία.
Στο μάθημα θα χρησιμοποιηθεί και το πρόγραμμα EucliDraw(Αγγλική έκδοση) και EucliDraw(Ελληνικό)

,
που επιτρέπει τη γρήγορη σχεδίαση γεωμετρικών σχημάτων
και διατίθεται ελεύθερα γιά προσωπική χρήση.

Ώρες Γραφείου: Δευτέρα + Τετάρτη 13:00 - 15:00 (Α212)

Ώρες Μαθήματος: Δευτέρα + Τετάρτη 15:00 - 17:00 (Α214)

Περιγραφή της ύλης

Η ύλη του μαθήματος αποτελείται από τα 5 πρώτα κεφάλαια του βιβλίου.

 "Έλασσον Γεωμετρικόν".

Ασκήσεις

Όλες οι ασκήσεις των 5 πρώτων κεφαλαίων του προαναφερθέντος βιβλίου. Κάθε εβδομάδα θα καθορίζονται κάποιες από αυτές τις ασκήσεις, που θα πρέπει να (προσπαθήσουν να) λύσουν οι φοιτητές. Πριν τις ώρες του μαθήματος, και για διάστημα δύο ωρών, στην αίθουσα   Α212   θα γίνεται είδος φροντιστηρίου, πάνω σε αυτές τις ασκήσεις. Σκοπός του φροντιστηρίου δεν είναι να λύσει ο διδάσκων τις ασκήσεις, αλλά να βοηθήσει όσους έχουν προσπαθήσει και συνάντησαν δυσκολίες. Συνεπώς, όσοι προσέρχονται στις ασκήσεις, θα πρέπει να έχουν μελετήσει τη θεωρία και ήδη προσπαθήσει να λύσουν κάποιες από τις ασκήσεις.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων οι ασκήσεις μπορούν να ληφθούν από εδώ .
Το φυλλάδιο αυτό θα ενημερώνεται τακτικά, ώστε, ανά πάσα στιγμή, να περιλαμβάνει τις ασκήσεις όλων των κεφαλαίων που έχουν συζητηθεί στο μάθημα.

Η πρόοδος

Η πρόοδος θα γίνει την ώρα του μαθήματος 15:00-17:00 στην αίθουσα Α214 την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017. Θα εξετασθεί η ύλη και οι ασκήσεις των δύο πρώτων κεφαλαίων του βιβλίου "Γεωμετρικόν". Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι δύο ώρες.
Αποτελέσματα προόδου .

Αποτελέσματα εξέτασης Ιανουαρίου 2018 .