Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 

 

Μαθηματική μοντελοποίηση των φυσικών φαινομένων με έμφαση στη διάδοση κυμάτων

 

·             Υποβρύχια ακουστική

o    Άμεσα προβλήματα. Εξίσωση Helmholtz - Παραβολική προσέγγιση. Θεωρία Κανονικών ιδιομορφών. Ευρυζώνια ακουστικά κύματα. Διάδοση σε σύνθετα μέσα

o    Αντίστροφα προβλήματα. Θαλάσσια ακουστική τομογραφία. Κυματοθεωρητική προσέγγιση. Γραμμικά και μη-γραμμικά προβλήματα. Μέθοδοι ταύτισης πεδίου.
Νευρωνικά δίκτυα. Γενετικοί Αλγόριθμοι. Υβριδικά συστήματα

o    Γεωακουστικές αντιστροφές. Αναγνώριση πυθμένα.

o    Στατιστικός χαρακτηρισμός σήματος .

o    Θόρυβος του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Μοντέλα πρόβλεψης.

 

·             Μηχανική μάθηση

 

·             Επεξεργασία σεισμικών κυμάτων.

 

·             Θορύβοι και δονήσεις.

 

·             Θαλάσσια Βιοακουστική.

 

·             Μουσική και Μαθηματικά.

 

Επιστροφή στην Κεντρική Σελίδα