Ανάλυση 1 (ΜΕΜ 211)


           Χειμερινό εξάμηνο  2020-21
Τμήμα Α (Α. ΤΕΡΤΙΚΑΣ, φοιτητές με ονοματεπώνυμο που αρχίζει από Α-Μα )

Κατεύθυνση

Μαθηματικών

/ Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Είδος

Υποχρεωτικό

Έτος/εξάμηνο

2ο / Χειμερινό

ECTS/Διδακτικές μονάδες

7 / 5

Ώρες διαλέξεων/εργαστηρίων

4 / 2

Προαπαιτούμενα μαθήματα

MEM-101

Συνιστώμενα μαθήματα

Κανένα

Μέθοδος διδασκαλίας

Διαλέξεις, εργαστήριο προβλημάτων

Μέθοδος αξιολόγησης

Τελική εξέταση


Μαθησιακά αποτελέσματα


Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να χειρίζονται όρια ακολουθιών και συναρτήσεων, παραγώγους και σειρές.
  • Να κατανοούν και να διατυπώνουν τις αποδείξεις των βασικών θεωρημάτων.
  • Να λύνουν θεωρητικές ασκήσεις (σε αντιδιαστολή με τις υπολογιστικές ασκήσεις του Απειροστικού Λογισμού Ι).

 

Υλη Μαθήματος
Βιβλιογραφία
Αξιολόγηση

Ανακοινώσεις Μαθήματος-Οδηγίες


Φυλλάδια Εργασιών
Αρχεία Τηλεδιασκέψεων
Διαφάνειες Διαλέξεων