Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις
ΜΕΜ272

Χειμερινό εξάμηνο  2021--22Κατεύθυνση Μαθηματικών Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
Είδος Επιλογής Κορμού (Κ7) Επιλογής Προχωρημένο
Έτος/εξάμηνο 3ο / Χειμερινό
ECTS/Διδακτικές μονάδες 8 / 4
Ώρες διαλέξεων/εργαστηρίων 4 / 0
Προαπαιτούμενα μαθήματα Κανένα
Συνιστώμενα μαθήματα MEM-212, MEM-271
Μέθοδος διδασκαλίας Διαλέξεις
Μέθοδος αξιολόγησης Τελική εξέταση


Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:


Να κατανοούν τις βασικές έννοιες για τις λύσεις ΣΔΕ όπως τοπική λύση, ολική λύση και ευστάθεια.

Να γνωρίζουν βασικά αποτελέσματα ύπαρξης και μοναδικότητας λύσης.


Περιεχόμενο


Συνιστώμενη βιβλιογραφία


Ν. Αλικάκος και Γ. Καλογερόπουλος. Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις. Σύγχρονη Εκδοτική, 2003.

Γ.-Σ. Σμυρλής, Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις., Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου.

Γ. Παντελίδης, Δ. Κραββαρίτης, Ν. Χατζησάββας. Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις. Εκδόσεις Ζήτη, 1990.


Αξιολόγηση

Λόγω μεγάλου αριθμού εγγραφών η αξιολόγηση θα γίνει αποκλειστικά από την τελική εξέταση.
Συνιστάται ισχυρά οι φοιτητές/τριες να δουλεύουν συστηματικά τα φυλάδια των ασκήσεων, πριν την παρουσίαση των λύσεων (δεύτερη ώρα κάθε Πέμπτη).
Εαν κάποιος περιμένει να μάθει τις λύσεις των ασκήσεων χωρίς να τις έχει δουλέψει, η εμπειρία μου
είναι ότι δεν θα έχει καλά αποτελέσματα.