Εφαρμοσμένη Άλγεβρα
Το μάθημα με τίτλο "Εφαρμοσμένη Άλγεβρα" διδάσκεται κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010 τις εξής μέρες και ώρες: Τρίτη 15:00-17:00 (Αμφ ΣΠ), και Πέμπτη 13:00-15:00 (Αμφ ΣΠ).

Ύλη του μαθήματος.

Θεωρία πεπερασμένων σωμάτων: Πεπερασμένα σώματα με τάξη πρώτο, το ελάχιστο υποσώμα ενός πεπερασμένου σώματος, πεπερασμένα σώματα ως διανυσματικοί χώροι. Το σώμα F4, η πολλαπλασιαστική ομάδα ενός πεπερασμένου σώματος, πρωταρχικά στοιχεία, πολυώνυμα σ'ένα πεπερασμένο σώμα και το ελάχιστο πολυώνυμο. Η καθολική εξίσωση ενός πεπερασμένου σώματος, μοναδικότητα πεπερασμένου σώματος, αυτομορφισμοί πεπερασμένου σώματος και ο αυτομορφισμός Frobenius. Επεκτάσεις πεπερασμένων σωμάτων, ύπαρξη και κατασκευή του Fpn. Ανάγωγα πολυώνυμα πάνω σ'ένα σώμα με τάξη πρώτο, πρωταρχικά πολυώνυμα, το πλήθος των ανάγωγων και πρωταρχικών πολυωνύμων. Παραγοντοποίηση πολυωνύμων πάνω σ'ένα πρώτο σώμα, ο αλγόριθμος του Berlekamp και το σχετικό κριτήριο αναγωγιμότητας. Κυκλοτομικά πολυώνυμα, κριτήρια αναγωγιμότητας και παραγοντοποίηση σε ανάγωγα πολυώνυμα.

Στοιχεία Θεωρίας Κωδικοποίησης: Βασικές έννοιες κωδίκων εντοπισμού και διόρθωσης λαθών, το βάρος και απόσταση μεταξύ λέξεων. Γραμμικοί κώδικες, ο γεννήτορας - πίνακας και ο πίνακας ελέγχου ισοτιμίας. Μέθοδοι εντόπισης - διόρθωσης λαθών, ο πίνακας αποκωδικοποίησης και ο πίνακας σύνδρομων - πλευρικών οδηγών, αποκωδικοποίηση μηνυμάτων. Κυκλικοί κώδικες, αντιστοιχία κωδικολέξεων και πολυωνυμικών κλάσεων ισοδυναμίας, πολυώνυμα - γεννήτορες και οι αντίστοιχοι γεννήτορες - πίνακες. Πολυώνυμο ελέγχου-ισοτιμίας, σύνδρομο πολυώνυμο, κωδικοποίηση και ο αλγόριθμος αποκωδικοποίησης για κυκλικούς κώδικες.