ΠΜΣ Εφαρμοσμενα & Υπολογιστικα Μαθηματικα

Μοντέρνο και ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών με ειδικεύσεις στους επιστημονικούς υπολογισμούς, τη μοντελοποίηση και τη στατιστική

Παρουσίαση του ΠΜΣ

Το αντικείμενο του προγράμματος είναι τα Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά. Σκοπός του είναι η ειδίκευση σε γνωστικές περιοχές των Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών, έτσι ώστε οι κάτοχοι του απονεμομένου Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) να έχουν αυξημένα προσόντα στις επιμέρους περιοχές της ειδικεύσεως τους και, αφετέρου, να συμβάλλει στη δημιουργία «επιστημόνων ερευνητών» ικανών να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας, της τεχνολογίας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο πεδίο των Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών. Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στα «Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά», στις εξής ειδικεύσεις:

  1. Επιστημονικοί Υπολογισμοί - Scientific Computing
  2. Μοντελοποίηση και Ανάλυση στις Επιστήμες και την Τεχνολογία - Modelling and Analysis in Sciences and Technology
  3. Στατιστική και Στοχαστική Ανάλυση - Statistics and Stochastic Analysis
Responsive image
A propagating vortex-antivortex pair in a ferromagnet.
Responsive image
Finite element solution of the Helmholtz equation in a 2D waveguide. Plot of the transmission loss.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων των Σχολών θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, και Οικονομικών Σχολών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του ΔΜΣ ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Για την λήψη του ΔΜΣ απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον έξι (6) μαθήματα καθώς και η συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας στην περιοχή ειδίκευσης, η οποία πιστώνεται με 40 ECTS. Εναλλακτικά, αντί της συγγραφής μεταπτυχιακής εργασίας, απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε επί πλέον μαθήματα που αντιστοιχούν συνολικά σε 40 ECTS. Υπάρχει η δυνατότητα να ανατεθεί στον/στην φοιτητή/τρια επικουρικό διδακτικό έργο (βοηθός διδασκαλίας, ΒΔ) το οποίο πιστώνεται με 2 ECTS, ανά εξαμηνιαίο μάθημα, έως δύο διδακτικά εξάμηνα.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων αποτελείται από Βασικά (ή Υποχρεωτικά) Μαθήματα καθώς και από Μαθήματα Επιλογής. Στην κάθε ειδίκευση ο φοιτητής/τρια υποχρεούται να παρακολουθήσει με επιτυχία τουλάχιστον τέσσερα βασικά μαθήματα ειδίκευσης. Εκτός από τα μεταπτυχιακά μαθήματα, οι φοιτητές του ΠΜΣ ως μέρος των σπουδών τους δύνανται να συμμετάσχουν σε θεματικές δραστηριότητες (ΘΔ) εκπληρώνοντας τις αντίστοιχες υποχρεώσεις, όπως αυτές καθορίζονται στον κανονισμό του προγράμματος.

Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης για το πρόγραμμα. Ένας αριθμός φοιτητών που γίνονται δεκτοί υποστηρίζονται οικονομικά κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, είτε μέσω της Υποτροφίας «Στυλιανού Κ. Πηχωρίδη», είτε της Υποτροφίας Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη.

Το Τμήμα αποσκοπεί στην παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και κατάρτιση. Το Τμήμα φροντίζει για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών στην εισαγωγή και ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών χωρίς διακρίσεις βάσει φύλου, χρώματος, εθνικότητας, θρησκείας, ή προσωπικής κατάστασης, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.

Responsive image
Polymer/graphene nanocomposites.