Μεταπτυχιακές εργασίες που έχουν εκπονηθεί στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος