MEM233-ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Ἑαρινὸ ἑξάμηνο 2019-20Διδακτέα ὕλη

Θὰ διδαχθοῦν σημειώσεις δικές μου Ἐκδοχή 1.1 (Τελική)

καὶ αὐτὲς τῆς Σ. Ζαφειρίδου: Γεωμετρίες.

Ἐπικουρικά:


Σημειώσεις τοῦ Χ. Κουρουνιώτη,
Σημειώσεις τοῦ Κ. Ἀθανασόπουλου.
Ὧρες διδασκαλίας: Δευτέρα-Τετάρτη, 15:00-17:00, Αἴθ. Ε204Ἐξεταστέα ὕλη


 
Τρόπος ἐξέτασης-βαθμολογία


Mία τελικὴ ἐξέταση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Ἐνημέρωση 4/05 τῆς Πρυτανείας τοῦ Π.Κ. γιὰ τὴν ἐξεταστικὴ Ἰουνίου.

Ὁδηγίες τῆς κυβέρνησης γιὰ τὴ ἐξεταστικὴ Ἰουνίου

Τελικὴ κατάσταση συμμετεχόντων

 
HMEΡOMHNIA ΤΕΛΙΚΗΣ EΞΕΤΑΣΗΣ (μὲ φυσικὴ παρουσία):

 1/7/2020, 10-12 π.μ.

(ΝΕΟ-πατῆστε γιὰ ὅλο τὸ πρόγραμμα)


Τελικὸ πρόγραμμα ἐξ ἀποστάσεως ἐξετάσεων.
Θέματα Ἑξεταστικῆς Ἰουνίου 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ


1. 03/02: Βασικές ἔννοιες Ι: Στοιχεῖα θεωρίας ὁμάδων.
2. 05/02:
Βασικές ννοιες ΙΙ: Μετρικὲς ἰδιότητες τοR^n.
-------------------------------------------------------------------------
Δεῖτε τὶς Ἀσκήσεις τῆς σελ. 10 πλὴν τῆς 1.4.3.
-------------------------------------------------------------------------
3. 10/02: Βασικές ννοιες ΙΙΙ: Ὀρθογώνια ὁμάδα. Ἀξιωματικὴ θεμελίωση.
4. 12/02: 
Γεωμετρία κατὰ Klein, ἡ Εκλείδεια Γεωμετρία, σομετρικὸ Θεώρημα.
-------------------------------------------------------------------------
Δεῖτε τὶς Ἀσκήσεις 1.4.3 τῆς σελ. 10 (γινε στὴν τάξη),
2.4.9, 2.4.10, σελ. 18, 4.5.1-4.5.5, σελ. 36.

-------------------------------------------------------------------------
5. 17/02: Ἀνακλάσεις σὲ ὑπερεπίπεδα. Τὸ Θεώρημα τῶν νακλάσεων.
6. 19/02: 
Ἀφφινικὴ Γεωμετρία Ι. Τὸ θεμελιῶδες θεώρημα στὶς δύο διαστάσεις.
-------------------------------------------------------------------------
Δεῖτε τὶς Ἀσκήσεις 2.4.1-2.4.8, σελ. 17-18. Εἶναι ὅλες ὑπολογιστικὲς καὶ εὔκολες.
Ο
ἰ ἀσκήσεις 4.5, σελ. 36, ἀφοροῦν ς ἐπὶ τὸ πλεῖστον στὴν Εὐκλείδεια Γεωμετρία
καὶ ἰδίως στὶς
ἀνακλάσεις. Κάποιες π αὐτὲς εἴτε ἔγιναν στὴν τάξη, εἴτε δόθηκε τρόπος
ἀντιμετώπισής τους.

-------------------------------------------------------------------------
7. 24/02: Ἀφφινικὴ Γεωμετρία IΙ. Τὸ θεμελιῶδες θεώρημα στὶς μεγάλες διαστάσεις και φαρμογές.
8. 26/02: 
Ἀφφινικὴ Γεωμετρία ΙΙΙ. Τθεωρήματα Μ
ενελάου καὶ Ceva.
-------------------------------------------------------------------------
Δεῖτε τὴν (διαφορετικὴ ἀπὸ αὐτήν ποὺ κάναμε στὴν τάξη)
ἀπόδειξη τῶν Θεωρημάτων Μενελάου καὶ Ceva
ἀπὸ τὶς σημειώσεις.
Γρᾶψτε μιὰ ἀπόδειξη τοῦ Θεωρήματος τοῦ Πάππου μὲ τὸν τρόπο ποὺ κάναμε
τὶς ποδείξεις στὴν τάξη (δεῖτε τὸ παραπάνω ἀρχεῖο).

-------------------------------------------------------------------------

9. 02/03: (Ἀργία-Καθαρὰ Δευτέρα).
10. 04/03: Σφαιρικὴ Γεωμετρία Ι. Στοιχεῖα τῆς σφαῖρας.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ἡ σφαιρικὴ γεωμετρία θὰ διδαχθεῖ σὲ συνδυασμὸ τοῦ Κεφ. 5 τῶν σημειώσεων
καὶ δικῶν μου:

Σημειώσεις Σφαιρικῆς Γεωμετρίας
--------------------------------------------------------------------------------------------
11. 09/03: Σφαιρικὴ Γεωμετρία ΙΙ.
12. 11/03: Τὸ μάθημα δὲν θὰ γίνει, λόγῳ τῆς ἐντολῆς τῆς κυβέρνησης γιὰ κλείσιμο ὅλων τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων γιὰ 15 μέρες.
Δεῖτε τὸ μάθημα ἐδῶ (καὶ τὶς ἀνακοινώσεις παρακάτω).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Σᾶς προτείνω νὰ μελετήσετε τὶς δικές μου σημειώσεις τῆς σφαιρικῆς γεωμετρίας μέχρι τὸ τέλος
-τὶς ἀναμόρφωσα λίγο μετὰ ἀπὸ τὴν πρώτη τους ἀνάρτηση, ὁπότε βεβαιωθεῖτε ὅτι ἔχετε τὶς ἐνημερωμένες-καὶ νὰ λύσετε τὶς ἀσκήσεις. Γιὰ ἀπορίες μπορεῖτε νὰ ἐπικοινωνεῖτε μαζί μου μέσῳ μαίηλ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
13. 19/03: Προβολικὴ Γεωμετρία Ι.
14. 20/03: Προβολικὴ Γεωμετρία ΙΙ.
Δεῖτε τὰ μαθήματα ἐδῶ καὶ ἐδῶ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Γενικὲς ὁδηγίες: Τὰ μαθήματα αὑτὰ ἀφοροῦν στὴν Προβολικὴ Γεωμετρία, (Κεφ. 6 τῶν σημειώσεων τῆς Ζαφειρίδου). Οἱ παραπάνω δικές μου σημειώσεις ἀποτελοῦν μία ἐλαφρῶς διαφορετικὴ διαπραγμάτευση.

1. Διαβᾶστε καὶ προσπαθήσετε νὰ κατανοήσετε πρῶτα τὶς δικές μου σημειώσεις.
2.  Διαβᾶστε πληροφοριακὰ ὅ,τι κυκλοφορεῖ στὸ διαδίκτυο περὶ προβολικῆς γεωμετρίας, ἀπὸ Wikipedia μέχρι


ποὺ εἶναι τμῆμα τοῦ βιβλίου τοῦ Fenn ποὺ δίδαξα πέρισυ. Στἀ Ἑλληνικἀ ὑπάρχει αὐτό:


ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἀξίζει νὰ δεῖτε τὸ πρῶτο κεφάλαιο (ἱστορικὰ σχόλια). Ἔχετε ἐπίσης ὑπόψη καὶ τὸ


ἀλλὰ τελείως ἐπικουρικά.
3. Οἱ ἀσκήσεις τοῦ Κεφ. 6 τῆς Ζαφειρίδου εἴναι ἰδανικὲς γιὰ νἀ μπεῖτε στὸ πνεῦμα: Δεῖτε τὶς 6.9.1 ἕως καὶ 6.9.13, 6.9.20 ἕως καὶ 6.9.23.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.  23/03: Προβολικὴ Γεωμετρία-ἀσκήσεις. Δεῖτε τὸ μάθημα ἐδῶ.
16.  25/03: Ἀργία 25ης Μαρτίου.
17. 30/03: Προβολικὴ Γεωμετρία ΙΙΙ. Δεῖτε τὸ μάθημα ἐδῶ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Λείπουν οἱ  6.9.21, 22, 23. Προσοχή, ἀβλεψία στὴν 6.9.17 (δεῖτε τὸ σχόλιο μου στὸ βίντεο) καὶ στὴν 6.9.23, τὰ σημεῖα ποὺ δίνονται ΔΕΝ εἶναι συνευθειακά. (Ἄρα, δὲν ὁρίζεται ὁ διπλός τους λόγος). Ἀντικαταστῆστε ὡς ἑξῆς: [C]=[3:-5:4], [D]=[1:-1:0] καὶ ἐργαστεῖτε ἀνάλογα μὲ τὸ Παράδειγμα της σελ. 6 τῶν δικῶν μου σημειώσεων (γρᾶψτε [C]=p[Α]+q[Β], [D]=r[A]+s[B], κ.λπ.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18. 01/04: Γεωμετρία τῆς Ἀντιστροφῆς Ι. Δεῖτε τὸ μάθημα ἐδῶ. 
19. 06/04: Γεωμετρία τῆς Ἀντιστροφῆς ΙΙ. Δεῖτε τὸ μάθημα ἐδῶ.
20. 08/04: Γεωμετρία τῆς Ἀντιστροφῆς ΙΙΙ. Δεῖτε τὸ μάθημα ἐδῶ.
21. 13/04: Γεωμετρία τῆς Ἀντιστροφῆς ΙV. Δεῖτε τὸ μάθημα ἐδῶ.
22. 22/04: Γεωμετρία τῆς Ἀντιστροφῆς V. Δεῖτε τὸ μάθημα ἐδῶ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Οἱ σημειώσεις μου ἀκολουθοῦν μιὰ εὐρύτερη διαπραγμάτευση ἁπὸ αὐτήν τῶν σημειώσεων τῆς Ζαφειρίδου τῶν ὁποίων τὸ ἀντίστοιχο κεφάλαιο θὰ εἶναι ἐπικουρικό. Οἱ ἀσκήσεις ποὺ ὑπάρχουν ἐκεῖ, εἶναι στοιχειώδεις καὶ κάποιες ἀπὸ αὐτὲς λύνονται στὶς δικές μου σημειώσεις.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. 27/04: Ὑπερβολικὴ Γεωμετρία Ι. Δεῖτε τὸ μάθημα ἐδῶ. 
24. 29/04: Ὑπερβολικὴ Γεωμετρία ΙΙ. Δεῖτε τὸ μάθημα ἐδῶ. 
25. 04/05: Ὑπερβολικὴ Γεωμετρία ΙΙΙ. Δεῖτε τὸ μάθημα ἐδῶ.
26. 06/05: Ὑπερβολικὴ Γεωμετρία ΙV. Δεῖτε τὸ μάθημα ἐδῶ.
27. 13/05: Ἀσκήσεις Σφαιρικῆς Γεωμετρίας. Δεῖτε τὸ μάθημα ἐδῶ.
28. 11/05: Ὑπερβολικὴ Γεωμετρία Vα). Δεῖτε τὸ μάθημα ἐδῶ.
29. 13/05: Ὑπερβολικὴ Γεωμετρία Vβ). Δεῖτε τὸ μάθημα ἐδῶ.
30. 13/05: Ἀσκήσεις Γεωμετρίας Ἀντιστροφῆς. Δεῖτε τὸ μάθημα ἐδῶ. 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ὑπάρχει εὐρύτατη βιβλιογραφία (καὶ εὐρύτατος ἀριθμὸς ἱστοσελίδων) πάνω στὴν Ὑπερβολικὴ Γεωμετρία, δεῖτε λ.χ. ἐδῶ καὶ ἐδῶ γιὰ νὰ πάρετε μία ἰδέα, προτοῦ ἐνδεχομένως κάνετε τὴν δική σας ἔρευνα.
Καί πάλι, ὅπως καὶ παραπάνω, οἱ σημειώσεις μου ἀκολουθοῦν μιὰ εὐρύτερη διαπραγμάτευση ἁπὸ αὐτήν τῶν σημειώσεων τῆς Ζαφειρίδου. Οἱ ἀσκήσεις ποὺ ὑπάρχουν ἐκεῖ ὅμως, εἶναι ὅλες πρὸς ἐξάσκηση.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 1.  Θὰ ἀπουσιάζω ἀπὸ 20/4-5/6 (ὑπὸ τὴν αἴρεση του κορωνοϊοῦ). Τὰ μαθήματα θα ἀναπληρωθοῦν ἀπὸ τὸν κ. Χ. Κουρουνιώτη.

2. Ὁ κορωνοϊὸς νίκησε, ἡ παραπάνω ἀνακοίνωση δὲν ἰσχύει πλέον.

3. 12/03: Ἀνέβασα τὸ δεύτερο μέρος τῆς σφαιρικῆς Γεωμετρίας στὸ Υoutube, εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ κάνω κάτι τέτοιο, ὁπότε ζητῶ τὴν ἐπιείκειά σας. Περιμένω σχόλια γιὰ νὰ βελτιώσω τὶς άδυναμίες ποὺ εἶναι προφανῶς πολλές.

4. 13/03: Mετὰ τὸ κροῦσμα ποὺ παρουσιάστηκε στὸ Χημικό, τὸ κτήριο θὰ ἀπολυμανθεῖ καὶ δὲν γνωρίζω πότε θὰ μπορέσω νὰ ἀνεβάσω ξανὰ διάλεξη.

5. 19/03: Tὸ κτήριο ἀπολυμάνθηκε. Ἐλπίζω νὰ μπορέσω νὰ ἀνεβάζω βιντεοσκοπημένα μαθήματα χωρὶς διακοπές.  Παρακολουθεῖτε τὴ σελίδα.

6. 22/03: Στεῖλτε μου μέσῳ μαίηλ ὁποιεσδήποτε ἀπορίες ἔχετε στὸ μάθημα, θὰ προσπαθήσω νὰ άπαντήσω συγκεντρωτικὰ σὲ ὅλες σὲ κάποιο ἑπόμενο βίντεο, Θεοῦ θέλοντος καὶ Covid-19 ἐπιτρέποντος.

7. 22/03: Μπορεῖτε τώρα νὰ δεῖτε ὅλες τὶς ἀσκήσεις τοῦ Κεφαλαίου 6.

8. 22/03: Τὰ βιντεοσκοπημένα μαθήματα Προβολικῆς Γεωμετρίας Ι καὶ ΙΙ καὶ οἱ σημειώσεις μου καλύπτουν σχεδὸν ὅλο το Κεφάλαιο 6 τῶν Σημειώσεων τῆς Ζαφειρίδου, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Ἑνότητας 6.3 καὶ τῶν κλασικῶν θεωρημάτων τῆς σελίδας 61. Καλῶς ἐχόντων τῶν πραγμάτων θὰ ἀκολουθήσει μετὰ τὴν Παρασκευὴ 27/03 ἕνα μάθημα ἀσκήσεων καὶ ἕνα ἐπάνω στὰ κλασικὰ θεωρήματα Desargues καὶ Πάππου, ἀφοῦ διαπραγματευτοῦμε τὶς θέσεις προοπτικῆς καὶ προβολῆς (αὐτὰ δὲν ὑπάρχουν στὶς σημειώσεις τῆς Ζαφειρίδου).

9. 07/04: Τὸ βίντεο τῆς 08/04 εἶναι τὸ τελευταῖο ἕως τὸ πέρας τῶν διακοπῶν τοῦ Πάσχα. Τὰ ἑπόμενα δύο βίντεο ποὺ κλείνουν τὴν Γεωμετρία τῆς Ἀντιστροφῆς θὰ "κάνουν πρεμιέρα" στὶς 27 και 29/04, ἀντίστοιχα. Θὰ προσπαθήσω νὰ ἀνεβάσω κάποια μικρὰ βίντεο μὲ ἀσκήσεις σφαιρικῆς καὶ ἀφφινικῆς μέσα στὶς διακοπές του Πάσχα.

10. 10/04: Σύμφωνα μὲ τὴν ἀνακοίνωση τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης, ἡ Μ. Δευτέρα καὶ ἡ Τετάρτη τοῦ Πάσχα δὲν εἶναι μέρες διακοπῶν. Τὰ σχετικὰ βίντεο θὰ ἀναρτηθοῦν τότε.

11. 21/04: Ἑντὸς τῶν ἡμερῶν, οἱ σημειώσεις μου πάνω στὴν Προβολικὴ Γεωμετρία, στὴ Γεωμετρία τῆς Ἀντιστροφῆς καὶ στὴν Ὑπερβολικὴ Γεωμετρία, θὰ ἀποσυρθοῦν καὶ θα ἀντικατασταθοῦν μὲ ἕνα ἀρχεῖο ἐπονομαζόμενο Σημειώσεις στὴ Γεωμετρία Μέρος II, ποὺ θὰ περιέχει ὅλα τα παραπάνω. Θὰ ὑπάρχουν ἐνδεχομένως μικροδιαφορὲς στὸ κείμενο, ἀλλὰ θὰ εἶναι περισσότερο διαφορὲς στύλ, ὄχι οὐσίας. Ἡ φιλοδοξία μου βέβαια εἶναι νὰ γράψω καὶ τὸ Μέρος Ι.

12. 24/04:
Οἱ σημειώσεις στὴν Προβολικὴ Γεωμετρία, στὴ Γεωμετρία τῆς Ἀντιστροφῆς καὶ στὴν Ὑπερβολικὴ Γεωμετρία, ἀποσύρθηκαν, ὁριστικά, καὶ δὲ θὰ πρέπει νὰ λαμβάνονται ὑπόψη στὸ ἑξῆς. Ὅπως ἐπισημαίνω καὶ στὴν προηγούμενη ἀνακοίνωση, ἀντικαταστάθηκαν από τὶς Σημειώσεις Μέρος ΙΙ. Τὸ ἀρχεῖο αὐτὸ εἶναι ἡ ὅσο γίνεται βελτιωμένη ἐκδοχὴ ὅλων τῶν παραπάνω. Πρὶν τὶς ἀρχὲς Μαΐου, θὰ ἀνακοινώσω τὴν ἐξεταστέα ὕλη, γιὰ ὅποτε γίνουν οἱ ἐξετάσεις.

13. 27/04:
Θὰ ὑπάρξει καὶ ἐκδοχή 1.1 τῶν Σημειώσεων, μὲ ἀκόμη περισσότερες διορθώσεις, στὶς 15 Μαΐου. Περιμένω νὰ μοῦ στείλετε παρατηρήσεις (κάποιοι-λίγοι-τὸ κάνουν).

14. 04/05: Θὰ ὑπάρξουν βίντεο μὲ ἀσκήσεις σφαιρικῆς γεωμετρίας καὶ γεωμετρίας τῆς ἀντιστροφῆς. Ἡ ἀνακοίνωση τῆς ἐξεταστέας ὕλης θὰ γίνει μαζὶ μὲ τὴν ἀνάρτηση της ἐκδοχῆς 1.1 τοῦ Μέρους ΙΙ τῶν σημειώσεων, στὶς 15/5.

15. 13/05: Ἀναρτήθηκε βίντεο μὲ ἀσκήσεις σφαιρικῆς γεωμετρίας. Θὰ γίνει προσπάθεια γιὰ βίντεο μὲ ἀσκήσεις στὴ γεωμετρία της ἀντιστροφῆς καὶ στὴν ὑπερβολικὴ γεωμετρία. Τὴν Παρασκευὴ 15/5 θὰ ἀναρτηθεῖ ἡ Ἑκδοχὴ 1.1 τῶν Σημειώσεων, ποὺ θὰ εἶναι καὶ η τελική, ἡ Ἐκδοχὴ 1.0 θὰ ἀποσυρθεῖ τελείως.

16. 15/05: Ἀναρτήθηκε ἡ Ἐκδοχή 1.1 τῶν σημειώσεων που εἶναι καὶ ἡ τελική. Ἔχουν γίνει πολλὲς διορθώσεις, κάποιες προσθῆκες καὶ ἀλλαγές. Στὸ ἑξῆς, μὴν λαμβάνετε καθόλου ὑπόψη τὴν Ἐκδοχὴ 1.0, ὁποῖα καὶ ἀποσύρεται, ὁριστικά. Ἀναρτήθηκε ἐπίσης ἡ ἐξεταστέα ὕλη. Γιὰ τὴν ἐξέταση τοῦ μαθήματος, θὰ συνεκτιμηθοῦν πρῶτα οἱ ὅποιες ὁδηγίες δοθοῦν ἀπὸ τὸ Π.Κ.


17. 21/05: Ἐν ἀναμονῇ τῆς ἀπόφασης τοῦ Τμήματος τὴ Δευτέρα γιὰ τὸν τρόπο διεξαγωγῆς τῶν ἐξετάσεων, σᾶς γνωρίζω τὰ ἑξῆς:

Τὸ μάθημα ἔχουν δηλώσει:
                                  289
Ἀπὸ αυτοὺς:
α) στο 10ο ἑξάμηνο, βρίσκονται:                          71
β) σὲ ἑξάμηνο >10 και <70 βρίσκονται:             152
γ) σὲ ἑξάμηνο <10 βρίσκονται:                             66


18. 25/05:  Ἀνάρτησα τὶς ὁδηγίες συμμετοχῆς στὴν ἐξεταστικὴ Ἱουνίου, δεῖτε καὶ ἐδῶ. Διαβᾶστε

πολὺ προσεκτικὰ

καὶ στείλετέ μου

ἀπὸ τὸν ἱδρυματικό σας λογαριασμό, καὶ μόνο


 τὸ τυποποιημένο μαίηλ ποὺ βρίσκεται ἐντός τῶν ὁδηγιῶν μέχρι τήν

Κυριακὴ 31/5/20, ὥρα 11:00 π.μ.

 Ὁ τόπος, ἡ ἡμερομηνία καὶ ἡ ὥρα τῆς γραπτῆς ἐξέτασης μὲ φυσικὴ παρουσία, καθὼς καὶ ὁ τρόπος (πλατφόρμα) καὶ οἱ ἡμερομηνίες τῶν ἐξ ἀποστάσεως προφορικῶν ἐξετάσεων θὰ ἀνακοινωθοῦν σύντομα.


19. 26/05: Σύμφωνα μὲ ἀπόφαση τοῦ Τμήματος, οἱ διὰ ζώσης γραπτὲς ἐξετάσεις θὰ διεξαχθοῦν ἀπὸ τὶς 22 Ἱουνίου καὶ μετά. Τὸ πρόγραμμα θὰ καταρτιστεῖ μόλις ὑπάρξει εἰκόνα τοῦ ἀριθμοῦ τῶν φοιτητῶν/τριῶν ποὺ θὰ συμμετάσχουν.


20. 26/05: Mία διευκρίνιση γιὰ τὶς δηλώσεις συμμετοχῆς: δίνουν στὸν διδάσκοντα καὶ στὸ Τμῆμα τὴν εἰκόνα συμμετοχῆς ποὺ εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητη γιὰ τὸν καλὸ συντονισμὸ καὶ τὸν ἔγκαιρο προγραμματισμό. Οἱ διὰ ζώσης ἐξετάσεις δὲν θὰ ἔχουν σχεδὸν καμμία σχέση μὲ ὅ,τι γινόταν ἕως τώρα, θὰ ἔχετε ὅλες τὶς σχετικὲς πληροφορίες ἐγκαίρως.

Ἑννοεῖται ὅτι ὅποιος/α δηλώνει συμμετοχὴ καὶ δὲν θὰ προσέλθει, δρᾶ εἰς βάρος τοῦ καλοῦ συντονισμοῦ καὶ ἐν τέλει ἐναντίον τῶν συναδέλφων/ισσῶν του/ης. Παρακαλῶ λοιπὸν ὅσους/ες δηλώνουν νὰ τὸ ἐννοοῦν, καὶ ὅσους/ες δὲν τὸ ἐννοοῦν νὰ μὴν δηλώσουν.

21. 27/05:
Ὅσοι στέλνουν μαίηλ δήλωσης συμμετοχῆς,  λαμβάνουν ἐπιβεβαιωτικὸ μαίηλ ἀπὸ μένα. Ἂν ἔχετε στείλει δήλωση καὶ δὲν ἔχετε πάρει ἐπιβεβαίωση, κοιτᾶξτε τὸν φάκελλο μὲ τὰ ἀνεπιθύμητα ἢ τὸν κάδο ἀπορριμμάτων. Ἑὰν δὲν βρίσκετε τίποτε ἐκεῖ, παρακαλῶ ὅπως νὰ ξαναστείλετε τὴ δήλωση.


22. 28/05:
Ὅσοι διαμαρτύρονται καλόπιστα περὶ τῆς ἔλλειψης προγράμματος, καλὸ θὰ εἶναι νὰ σκεφτοῦν ὅτι εἶναι ἀδύνατον νὰ γίνουν γραπτὲς έξετάσεις ποὺ νὰ πληροῦν τὰ ὑγειονομικὰ μέτρα ἂν δὲν εἶναι γνωστὸς ὁ ἀκριβὴς ἀριθμὸς τῶν συμμετεχόντων. Μόλις αὐτὸ γίνει γνωστό, τὸ πρόγραμμα θὰ ἔρθει ἀμέσως σὲ γνώση σας. Αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ νόημα τῆς προχτεσινῆς μου ἀνακοίνωσης. Τοὺς κακόπιστους, τοὺς περιμένω στὸ γραφεῖο μου γιὰ τὰ περαιτέρω. Ἡ πόρτα μου ὡς γνωστόν, εἶναι ἀνοιχτή. Ἂν χρειαστεῖ, θὰ ἐπανέλθω.


23. 29/05:
Ἕνα μήνυμα πρὸς τοὺς κακόπιστους, ξέρουν αὐτοὶ ποιοί εἶναι, ποὺ δὲν δείχνουν καὶ καμμία διάθεση διαλόγου, ἕνεκα εἴτε παντελῶς ἀγράμματοι κοινωνικά, εἴτε πολὺ ἐπαναστᾶτες γιὰ να συνδιαλλαγοῦν μὲ τιποτένια τσιράκια τοῦ κατεστημένου καὶ ἐξωνημένα μίσθαρνα ὄργανα τοῦ ντόπιου καὶ ξένου κεφαλαίου καὶ τοῦ διεθνοῦς ἰμπεριαλισμοῦ, ὅπως εἶναι τὰ μέλη τῆς ἐλεεινῆς σέχτας τῆς φαύλης καθηγητικῆς ἐργοδοσίας καὶ ἐξουσίας: παιδιά,

Ιf you talk the talk, you gotta walk the walk.

24. 29/05: Ἀναρτήθηκε τὸ προσωρινὸ (καὶ μᾶλλον μόνιμο γιὰ τὸ μάθημά μας τουλάχιστον) πρόγραμμα, δεῖτε ἐδῶ.

25. 31/05, 11:01 π.μ: Ἡ λίστα τῶν συμμετεχόντων ἔκλεισε.

Α. Ἅν ἔχετε στείλει δήλωση καὶ δὲν βλέπετε τὸν Α.Μ. σας στή λίστα, στείλετε τὸ ἀρχικό σας μήνυμα ξανὰ, μὲ προώθηση γιὰ να φαίνεται ἡ ἀρχικὴ ἡμερομηνία, μέχρι τὴν
Τρίτη 2/06/2020, ὥρα 11:00 π.μ.

Β. Μπορεῖτε νὰ ἀλλάξετε ἂν θέλετε τὸν τρόπο ἐξέτασής σας, ἀλλὰ ὄχι μετὰ τὶς 14/6.

Γ. Μπορεῖτε νὰ ἀποσυρθεῖτε τελείως ἀπὸ τὴν διὰ ζώσης (ἀντ. ἐξ ἀποστάσεως) ἐξέταση, τὸ πολὺ μέχρι καὶ τὶς 28/6 (ἀντ.  14/6).

Ἐπειδὴ ἡ γραπτὴ ἐξέταση θὰ εἶναι μὲ προσωποποιημένα θέματα, καὶ ἡ προφορικὴ ἐξέταση μὲ προκαθορισμένες ἀτομικὲς συνεδρίες, ζητῶ τὴ συνέπειά σας γιὰ τὴν ὁμαλὴ διεξαγωγὴ τῶν ἐξετάσεων καὶ τὴ διευκόλυνση ὅλων. Ὰκούω πὼς κάποιοι σαχλεπίσαχλοι μιλοῦν γιὰ στοχοποιήσεις φοιτητῶν ποὺ δήλωσαν καὶ δὲν θὰ προσέλθουν, καὶ ἄλλα τέτοια εὐφάνταστα. Δὲν τίθεται τέτοιο ἐπιστημονικῆς φαντασίας θέμα. Τό μόνο θέμα ποὺ τίθεται εἶναι τοῦ φιλότιμου ὅλων μας. Καὶ σὲ αὐτὸ κάνω ἔκκληση.

Λεπτομέρειες γιὰ τὴ γραπτὴ καθὼς καὶ γιὰ τὴν  ἑξ ἀποστάσεως ἐξέταση θὰ ἀνακοινωθοῦν ἐντὸς τῶν προσεχῶν ἡμερῶν. Δεῖτε τὴ σελίδα τοῦ Τμήματος γιὰ τὶς γενικὲς ὁδηγίες.

26. 02/06: Ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο σὲ μένα, παρουσιάστηκαν καὶ ἐξακολουθοῦν νὰ παρουσιάζονται ἐκπρόθεσμοι, ἄλλοι μὲ σοβαρὲς/ἀνεκτὲς δικαιολογίες, ἄλλοι μέ ὄχι καὶ τόσο, ἤ ἀκόμα μὲ καθόλου.

Τὴν Παρασκευὴ 5/06 λήγει ἡ προθεσμία τοῦ Τμήματος. Τὸ Σάββατο 6/06, θὰ ἀνακοινώσω:

Α. Τὸ ἂν οἱ γραπτὲς ἐξετάσεις θὰ γίνουν σὲ μία βάρδια ἢ σὲ δύο. Ἂν κάποιοι εἶχαν ἐπιφοίτηση ἀπὸ τοὺς Θεοὺς τῆς Γεωμετρίας τελευταῖα στιγμή, καθόλου ἀπίθανο οἱ βάρδιες νὰ εἶναι καὶ τρεῖς, ὅ,τι καὶ νὰ σημαίνει αὐτό.

Β. Τὶς ἠμερομηνίες τῶν προφορικῶν ἐξ ἀποστάσεως ἐξετάσεων γιὰ τὸν καθένα χωριστὰ. Αὐτὲς θὰ εἶναι ἐντὸς τοῦ κλειστοῦ διαστήματος 25/6-30/07. Ὅσοι γιὰ διάφορους λόγους δὲν μποροῦν νὰ ἐξεταστοῦν σὲ αὐτὸ τὸ διάστημα, θὰ ἐξεταστοῦν ἐντὸς τοῦ Ἰουλίου.

 Ἡ προφορικὴ ἐξέταση θὰ εἶναι περίπου ὡριαῖα καὶ θὰ συνίσταται ἀπό:
α) ἐρωτήσεις πάνω σὲ ὅλο τὸ φάσμα τῆς ἐξεταστέας ὕλης (θεωρία-παραδείγματα),
β) ἐνδεχομένως μία-δύο μικρὲς ἀσκήσεις ποὺ θὰ καλεῖστε νὰ λύσετε ἐπὶ τόπου.

27. 5/06, 14:40: Ἡ περίπου τελικὴ λίστα εἶναι σὲ ἀπόλυτη ἁναντιστοιχία μὲ τὴν λίστα τοῦ Τμήματος ἡ ὁποῖα εἶναι σημαντικὰ εὐρύτερη.

Ὲκλαμβάνω αὐτοὺς/ὲς ποὺ δὲν δέησαν τουλάχιστον ὡς τὴ λήξη τῆς προθεσμίας τοῦ Τμήματος νὰ μὲ εἰδοποιήσουν, ὡς ἐθελοντικὰ ἀπὀσχοντες ἀπὸ τὶς ἐξετάσεις.

28. 9/06, 8:30:
Ἡ τελικὴ λίστα τῶν συμμετεχόντων καὶ ἐδῶ. Γιὰ τὶς διὰ ζώσης ἐξετάσεις ἔχουμε τὸν πολὺ ὁριακὸ ἀριθμὸ 126 συμμετεχόντων (μαζὶ μὲ τοὺς ἐκπρόθεσμους). Τὸ πρόγραμμα τῶν ἐξ ἀποστάσεως ἐξετάσεων, ὅπου οἱ συμμετέχοντες μαζὶ μὲ τοὺς ἐκπρόθεσμους εἶναι 21,  θὰ ἀναρτηθεῖ ἐντὸς τῆς ἑβδομάδας. Παρακαλῶ ὅπως διαβάσετε πάλι τα Β, Γ, τῆς ἀνακοίνωσης τῆς 31/05 καὶ τὸ Β τῆς ἀνακοίνωσης τῆς 02/06. Στὸ τελευταῖο, γιὰ νομικοὺς λόγους, ἐνδέχεται ἡ ἐξ ἀποστάσεως ἐξέταση νὰ γίνει ἀνὰ δύο καὶ ὄχι ἀνὰ ἕνας/μία.

29. 9/06, 13:00. Τὸ πρόγραμμα τῶν ἐξ ἀποστάσεως ἐξετάσεων, καὶ ἐδῶ. Στεῖλτε μου ἀπὸ τὸ ἱδρυματικό σας ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο ἕναν Skype λογαριασμό σας μέχρι τὶς 18/06.

30. 10/06. Παρακαλῶ ὅλους ὅσοι βρίσκονται στὴ λίστα τῶν ἑξ ἀποστάσεως ἐξεταζομένων νὰ μοῦ ἀποστείλουν τὸ συντομότερο δυνατόν τὸν Skype λογαριασμό τους γιὰ τὴν καλύτερη ὀργάνωση τῶν ἐξετάσεων (ἡ προθεσμία τῆς 18/06 εἶναι ὁριακή).

Ἡ ἐξέταση θὰ συνίσταται σὲ δύο μέρη:
 

Στὸ πρῶτο μέρος θὰ γίνονται ἐρωτήσεις ἐφ`ὅλης τῆς ἐξεταστέας ὕλης.
 
Στὸ δεύτερο μέρος, (καὶ ἐφ' ὅσον ὑπάρχει ἐπιτυχία στὸ πρῶτο), θὰ δίνονται δεκαπέντε λεπτὰ στὸν κάθε ἐξεταζόμενο γιὰ νὰ λύσει τρεῖς γρήγορες ἀσκήσεις (πέντε λεπτὰ ἀνὰ ἄσκηση).

31. 15/06. Θὰ ὑπενθυμίσω ξανὰ ὅσους ἔχουν δηλώσει ὅτι θέλουν νὰ ἐξεταστοῦν ἐξ ἀποστάσεως νὰ κάνουν ὅ,τι τοὺς ζητῶ στὴν ἀνακοίνωση 29 τῆς 9/06, μέχρι τὶς 18/06.

32. 17/06. Γιὰ πολλοστὴ φορὰ ὑπενθυμίζω ὅτι καταληκτικὴ ἡμερομηνία ἐπικοινωνίας μαζί μου γιὰ τοὺς/τὶς ἐξ ἀποστάσεως ἐξεταζόμενους\ες εἶναι ἡ 18/06. Ἁπὸ τὶς 19/06 θὰ θεωρῶ ὅτι ὅσοι δὲν ἑπικοινώνησαν ἀποχώρησαν ἀπὸ τὴν ἐξέταση. Γιὰ ὅσους/ες ἔχουν ἤδη έπικοινωνήσει μέσῳ Skype, παρακαλῶ νὰ κοιτᾶτε τακτικὰ τὸ Skype σας, τὴν κατάσταση συμμετεχόντων καὶ γενικὰ τὴ σελίδα, γιὰ τὶς ἠμερομηνίες δοκιμῶν (ξεκινοῦν 20/06), τὰ γκρουπαρίσματα, καὶ ὅ, τι ἄλλο σχετικὸ ἤθελε προκύψει.

33. 18/06. Ὑπάρχουν κάποιες ἀλλαγὲς ἀλλὰ καὶ οἱ ὥρες δοκιμῶν (τὴν 20/06) στὸ πρόγραμμα τῆς ἐξ άποστάσεως ἐξέτασης. Ἐνδεχομένως νὰ ὑπάρχουν καὶ ἄλλες (μικρὲς)  ἀλλαγὲς μέχρι αὔριο.

Αὐτοὶ/ὲς ποὺ:
 
α) βρίσκονται στὴν δική μου κατάσταση άλλὰ δὲν θὰ ἔχουν στείλει Skype λογαριασμό μέχρι σήμερα, ἢ,

β) ἔχουν δηλώσει στὴν πλατφόρμα τοῦ Τμήματος ἀλλὰ ὄχι σὲ μένα γιὰ τὴν ἐξ ἀποστάσεως, σὲ περίπτωση ποὺ ἐπικοινωνήσουν μαζί μου καὶ θέλουν νὰ ἐξεταστοῦν,

αὐτὸ θὰ μπορεῖ νὰ γίνει μόνο σὲ μεταγενέστερη ἡμερομηνία τοῦ Ἰουλίου.

34. 19/06. Τὸ τελικὸ πρόγραμμα τῆς ἐξ ἀποστάσεως ἐξέτασης καὶ ἐδῶ. Οἱ τρεῖς τῆς λίστας ποὺ δὲν ἔχουν ἐπιβεβαιώσει ἀκόμη, καλὸ εἶναι νὰ τὸ κάνουν τὸ συντομότερο.

Ὅσοι/ες ἔχουν δηλώσει στὴν πλατφόρμα τοῦ Τμήματος καὶ δὲν ἔχουν ἐπικοινωνήσει ὣς σήμερα μαζί μου, ἂν ποτὲ τὸ κάνουν, ἡ ἐξέταση γιὰ αὐτοὺς θὰ εἶναι στὶς 14 καὶ στὶς 15/7. Οἱ ὑπόλοιποι/ες θεωροῦνται ἐθελουσίως ἀποχωρήσαντες ἀπὸ τὴν ἐξέταση.

35. 1/07. 12:00. Ὁλοκληρώθηκαν οἱ διὰ ζώσης ἐξετάσεις. Σύνολο συμμετεχόντων: 93. Τὰ ἀποτελέσματα θὰ ἐμφανιστοῦν στὸ Class-web μετὰ τὴ λήξη τῆς ἐξεταστικῆς περιόδου (15/07).

Καλὸ καλοκαίρι σὲ ὅλους!

36. 18/07. Ἐπὶ συνόλου 290 ἐγγεγραμμένων, πῆραν μέρος στὶς ἐξετάσεις: 93 διἀ ζώσης, 22 ἐξ ἀποστάσεως. Οἱ επιτυχόντες εἶναι 41.

37. 28/07. Ἐξετάσεις Σεπτεμβρίου: δήλωσα μεικτὸ σύστημα, ὅπως τὸν Ἰούνιο. Ὅμως, ἐνδέχεται νὰ ἀλλάξει λόγω πανδημίας σὲ αὐστηρὰ ἐξ ἀποστάσεως.

38. 09/08. Ἐξετάσεις Σεπτεμβρίου: λόγω τῆς συνεχοῦς διάδοσης τῆς πανδημίας, οἱ ἐξετάσεις θὰ γίνουν ΜΟΝΟ διαδικτυακὰ μέσω τῆς πλατφόρμας  Teams. Λεπτομέρειες θὰ ἀνακοινωθοῦν πολὺ σύντομα.

39. 14/08. Οἱ δηλώσεις  στὀ Τμῆμα γιὰ τὶς ἐξετάσεις Σεπτεμβρίου λήγουν στὶς 18/08. Λεπτομέρειες γιὰ τὴν ἐξέταση τῆς Γεωμετρίας  θὰ ἀνακοινωθοῦν ἀμέσως μετά, ἐφ΄ὅσον θὰ ἔχω εἰκόνα τοῦ ἀριθμοῦ τῶν συμμετεχόντων. Ἠ ἡμερομηνία ἐξέτασης παραμένει ἡ 18/09, ἀλλὰ ἡ ὥρα ἐξέτασης ὑπόκειται σὲ ἀλλαγή. (Μᾶλλον 11:00 π.μ.)
                      
40. 20/08. Ἀπὸ τα στοιχεῖα ποὺ μοῦ δόθηκαν ὰπὸ τὸ Τμῆμα, δήλωσαν νἀ ἐξεταστοῦν 98 ἐξ ἀποστἀσεως καὶ 71 διὰ ζώσης (οἱ τελευταῖοι μᾶλλον δήλωσαν πρὶν δοῦν τἠν 38η ἀνακοίνωση παραπάνω). Αὔριο θἀ δοθοῦν ἀναλυτικὰ στοιχεῖα γιὰ τἠν ἐξέταση.

41. 21/08. Ἀπὸ σήμερα μπορεῖτε νὰ ἐγγράφεστε στὸ Teams μέχρι τὶς 5/09, 11:00 π.μ. Γιὰ ὅσους δὲν τὸ ἔχουν κάνει ἤδη, οἱ ὁδηγίες εὑρίσκονται ἐδῶ. Ἡ ὁμάδα εἶναι ἡ ΜΕΜ233-Εξ-Σεπτ-2020.
Ἡ ἐξέταση στὶς 18/09 θὰ εἶναι ὡριαῖα σἐ τμήματα τῶν 40 ἀτόμων. Ἀναλόγως τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐγγεγραμμένων στὸ Teams, ἡ ἀκριβἠς ὥρα ἐξέτασης γιὰ τὸ κάθε τμῆμα θἀ καθοριστεῖ ἀμέσως μετἀ τὶς 5/09.
 Κάθε ἕνας/μία ἀπὸ τοὺς συμμετέχοντες θὰ λάβει στὸν ἱδρυματικὀ του λογαριασμὸ τέσσερις τυχαίους ἀριθμοὺς ἀπὸ τὸ 1 ἕως τὸ 20. Οἱ ἀριθμοἰ αὐτοὶ θὰ εἶναι καὶ οἱ ἀριθμοὶ τῶν θεμάτων ποὺ θὰ γράψει.

42. 21/08.  Προσοχὴ στὶς ὁδηγίες! Ξεκινᾶτε τὰ βήματα ἐγγραφῆς ἀπὸ τὴ σελίδα τοῦ Δῆλος365
Ἠ ἱστοσελίδα https://ucnet.uoc.gr/ilektroniki-mathisi/ypiresia-microsoft-office-365 ποὺ ἀναφέρεται στὴν ἀρχὴ τῶν ὁδηγιῶν ἀποσύρθηκε ἀπὸ τοὺς πανέξυπνους διαχειριστές.

43. 22/08. Ὅσοι ἀντιμετωπίζουν προβλήματα νὰ δοῦν τὴν ὁμάδα στὀ Teams, μποροῦν νὰ μοῦ γράφουν ἀπὸ τὸν ἱδρυματικό τους λογαριασμὸ καὶ θὰ τοὺς περνῶ ἐγὼ στὸ σύστημα.

44. 23/08. Ἐναλλακτικά, μόλις γραφτεῖτε στὸ Teams, πατῆστε ἑδῶ (εἶναι ὁ σύνδεσμος τῆς ὁμάδας).

45. 02/09. 'Υπενθυμίζω ὅτι θὰ δεχτῶ πρὸς ἐξέταση ὅσους θὰ ἔχουν κάνει αἴτημα στὴν ὁμάδα μέχρι τὶς 5/09, 11 π.μ. Μετὰ τὸ πέρας αὐτὴς τῆς προθεσμίας δὲν θὰ ἐγγράφω ἄλλους. Κατόπιν, θὰ ἀνακοινωθοῦν τὰ τμήματα ἐξέτασης καὶ ἡ ὥρα. Ἡ ἐξέταση θὰ εἶναι γραπτὴ μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἔγινε τὸν Ἰούνιο, διάρκειας 1 ὥρας. Ἄν θεωρήσω ἀναγκαῖο, θὰ καλέσω κάποιους γιὰ πρόσθετη προφορικὴ ἐξέταση.

46. 02/09. Ἐνδεχομένως ἀπὸ αὔριο 3/09, 9:00 π.μ., ὅσοι/ες κάνουν αἴτημα στὴν ὁμάδα νὰ μὴν παίρνουν ἀπάντηση καὶ τοὺς ἀριθμούς τους. Αὐτὸ ὀφείλεται σὲ κάποιο τεχνικὸ πρόβλημα ποὺ θὰ ἀντιμετωπιστεῖ καὶ δὲν ὑπάρχει κανεὶς λόγος ἀνησυχίας γιὰ ἐκείνους/ες ποὺ θὰ κάνουν ἐμπρόθεσμη αἴτηση.

47. 04/09. Δύο γενικὲς ὑπενθυμίσεις πρὸς ἀποφυγὴ κάθε παρεξήγησης: α) Ἡ προθεμία συμμετοχῆς στὶς ἐξετάσeiς λήγει αὔριο 5/09, 11 π.μ., αὐστηρά. β) Γιἀ νἀ μἠ γίνει πάρτυ στἰς ἐξετάσεις, διατηρῶ τὸ δικαίωμά μου νὰ καλέσω σἐ προφορικὴ ἐξέταση ὅποιον/αν θεωρῶ ἀπαραίτητο (ἐνδεχομένως καὶ ὅλους, ἔχουμε ἄπλετο χρόνο δόξα τῶ κορωνοϊῶ). Oἱ διάφοροι θεοὶ/γκουροῦ τῆς Γεωμετρίας ποὺ ἐνεδεχομένως τρίβουν τὰ  χέρια τους θὰ βρεθοῦν πρὸ ἐκπλήξεως.

48. 14/09. Tὰ τρία γκρούπ της ἐξέτασης στὸ Teams: MEM233-A (ἑπιτηρητὴς Ἰ. Πλατῆς), MEM233-B (ἑπιτηρήτρια Γ. Καραλῆ), MEM233-C  (ἑπιτηρητἠς Σ. Καμβύσης). Ἑπιβεβαιῶστε.