Αριθμητική Λύση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων

ΜΕΜ 252 - Χειμερινό 2019
Ημερολόγιο μαθήματος


23/9/19
Εισαγωγή. Προβλήματα αρχικών τιμών (ΠΑΤ). Παραδείγματα ΠΑΤ. Ακριβής λύση ΠΑΤ. (.pdf)
25/9/19
Ευστάθεια ΠΑΤ (.pdf). Αριθμητική προσέγγιση της λύσης του ΠΑΤ με τη μέθοδο του Euler. (.pdf)
30/9/19
Σύγκλιση και εκτίμηση σφάλματος της μεθόδου Euler (.pdf).

Εργαστήριο: Επαναλήψη python, Επαναλήψη Numpy 1 , Επαναλήψη Numpy 2 , Επαναλήψη Numpy 3

2/10/19
Ευστάθεια μεθόδου Euler. Απόλυτη ευστάθεια και διάστημα απόλυτης ευστάθειας μεθόδου Euler (.pdf)
7/10/19
Πεπλεγμένη Euler. Απόλυτη ευστάθεια Πεπλεγμένης Euler (.pdf)

Εργαστήριο: Επαναλήψη plot, Μέθοδος Euler , Υπόδειξη απαντήσεων

9/10/19
Μοναδικότητα λύσης Πεπλεγμένης Euler. Τρόπος υλοποίησης της μεθόδου. Σύγκλιση πεπλεγμένης Euler. (.pdf)
14/10/19
Μέθοδος Taylor, Μέθοδος Τραπεζίου, Μέθοδος μέσου (.pdf)

Εργαστήριο: Μέθοδος Euler (2o Εργαστήριο) , Υπόδειξη απαντήσεων

16/10/19
Διβηματικες μέθοδοι. (.pdf)
21/10/19
Διβηματικες μέθοδοι, Συνέπεια (.pdf)

Εργαστήριο: 1η Εργαστηριακή Εξέταση

23/10/19
Συνθήκη των ριζών
30/10/19
Υπολογισμός τάξης ακρίβειας πολυβηματικής μεθόδου (Ασκήσεις)
4/11/19
Συνέπεια - Ευστάθεια πολυβηματικών μεθόδων (.pdf)

Εργαστήριο: 2-βηματικές μέθοδοι (3o Εργαστήριο)

6/11/19
Σύγκλιση πολυβηματικών μεθόδων. (.pdf)
13/11/19
Απόλυτη ευστάθεια πολυβηματικών. Εισαγωγή στις μεθόδους Runge - Kutta
18/11/19
Μέθοδοι Runge - Kutta (Συμβολισμός και παραδείγματα). (.pdf)

Εργαστήριο: πεπλεγμένες μέθοδοι (4o Εργαστήριο)

20/11/19
Μέθοδοι Runge - Kutta (Συνέπεια - Τάξη ακρίβειας)
25/11/19
Μέθοδοι Runge - Kutta

Εργαστήριο: 2η Εργαστηριακή Εξέταση

27/11/19
Μέθοδοι Runge - Kutta (Επιλησιμότητα πεπλεγμένων)
2/12/19
Μέθοδοι Runge - Kutta

Εργαστήριο: πρόβλεψη-διόρθωση (5o Εργαστήριο)

4/12/19
Μέθοδοι Runge - Kutta (Ευστάθεια - Σύγκλιση) (.pdf)
9/12/19
Προβλήματα Συνοριακών Τιμών

Εργαστήριο: Μέθοδοι RK - συστήματα (6o Εργαστήριο)

11/12/19
Επίλυση προβλήματος Συνοριακών τιμών
16/12/19
Ασκήσεις

Εργαστήριο: 3η Εργαστηριακή Εξέταση

18/12/19
Ασκήσεις